Có 1 kết quả:

wù suǒ

1/1

wù suǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fogbound
(2) enshrouded in mist