Có 1 kết quả:

wù mái

1/1

wù mái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) haze
(2) smog