Có 1 kết quả:

lù chū mǎ jiǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to reveal the cloven foot (idiom); to unmask one's true nature
(2) to give the game away