Có 1 kết quả:

lù yíng

1/1

lù yíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to camp out
(2) camping