Có 1 kết quả:

lù chǐ ér xiào

1/1

Từ điển phổ thông

cười nhe răng

Từ điển Trung-Anh

to grin