Có 1 kết quả:

bà qì

1/1

bà qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) aggressiveness
(2) hegemony
(3) domineering