Có 1 kết quả:

bà wáng yìng shàng gōng ㄅㄚˋ ㄨㄤˊ ㄧㄥˋ ㄕㄤˋ ㄍㄨㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to force oneself upon sb (idiom)
(2) to rape