Có 2 kết quả:

Pī lìpī lì

1/2

Pī lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Perak (state of Malaysia)

Một số bài thơ có sử dụng

pī lì

giản thể

Từ điển phổ thông

sét đánh bất ngờ

Từ điển Trung-Anh

(1) clap of thunder
(2) thunderbolt
(3) (slang) awesome
(4) shocking
(5) terrifying

Một số bài thơ có sử dụng