Có 1 kết quả:

pī lì

1/1

pī lì

phồn thể

Từ điển phổ thông

sét đánh bất ngờ

Một số bài thơ có sử dụng