Có 1 kết quả:

líng lì

1/1

líng lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clever
(2) bright
(3) quick-witted