Có 1 kết quả:

líng jiù

1/1

líng jiù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

coffin containing a corpse

Một số bài thơ có sử dụng