Có 1 kết quả:

líng qì liáo fǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Reiki (palm healing)