Có 1 kết quả:

líng zhǎng mù

1/1

Từ điển Trung-Anh

primate order (including monkeys, hominids etc)