Có 1 kết quả:

líng hún shēn chù ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨㄣˊ ㄕㄣ ㄔㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

in the depth of one's soul