Có 1 kết quả:

qīng sī

1/1

qīng sī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fine black hair
(2) dried plum (sliced, as cake ingredient)