Có 1 kết quả:

qīng yún

1/1

qīng yún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clear sky
(2) fig. high official position
(3) noble

Một số bài thơ có sử dụng