Có 1 kết quả:

qīng yún zhí shàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) rising straight up in a clear sky (idiom); rapid promotion to a high post
(2) meteoric career