Có 1 kết quả:

qīng chū yú lán ér shèng yú lán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the color blue is made out of indigo but is more vivid than indigo (idiom)
(2) fig. the student surpasses the master