Có 1 kết quả:

qīng náng

1/1

qīng náng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

medical practice (Chinese medicine) (old)

Một số bài thơ có sử dụng