Có 1 kết quả:

qīng zhuàng nián

1/1

Từ điển Trung-Anh

the prime of one's life