Có 1 kết quả:

qīng shào nián ㄑㄧㄥ ㄕㄠˋ ㄋㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) adolescent
(2) youth
(3) teenager