Có 1 kết quả:

qīng shān zhōu

1/1

qīng shān zhōu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Vermont (green mountain state)