Có 1 kết quả:

Qīng nián huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

YMCA (international Christian youth movement, formed in 1844)