Có 1 kết quả:

qīng nián tuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) youth corps
(2) youth wing of a political party