Có 1 kết quả:

qīng chūn bù zài

1/1

qīng chūn bù zài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. one's youth will never return
(2) to make the most of one's opportunities (idiom)