Có 1 kết quả:

qīng chūn qī

1/1

qīng chūn qī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) puberty
(2) adolescence