Có 1 kết quả:

qīng níng sè

1/1

qīng níng sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lime (color)
(2) greenish yellow