Có 1 kết quả:

qīng zǎo

1/1

qīng zǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) blue or green jujube
(2) Chinese green date