Có 1 kết quả:

qīng jiāo

1/1

qīng jiāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Capsicum annuum
(2) green pepper