Có 1 kết quả:

qīng tán shù

1/1

qīng tán shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

blue sandalwood (Pteroceltis tatarinowii Maxim), the bark of which is used to manufacture 宣紙|宣纸