Có 1 kết quả:

qīng tán shù ㄑㄧㄥ ㄊㄢˊ ㄕㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

blue sandalwood (Pteroceltis tatarinowii Maxim), the bark of which is used to manufacture 宣紙|宣纸