Có 1 kết quả:

qīng sè

1/1

qīng sè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) underripe
(2) (fig.) young and inexperienced