Có 1 kết quả:

qīng cí

1/1

qīng cí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

celadon (pottery)