Có 1 kết quả:

qīng lài

1/1

qīng lài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to favor
(2) to think highly of
(3) one's good graces