Có 1 kết quả:

qīng jīn

1/1

qīng jīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) veins
(2) blue veins