Có 1 kết quả:

qīng hóng zào bái

1/1

Từ điển Trung-Anh

the rights and wrongs of a matter (idiom)