Có 1 kết quả:

qīng cuì ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fresh and green
(2) verdant

Một số bài thơ có sử dụng