Có 1 kết quả:

qīng cuì

1/1

qīng cuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fresh and green
(2) verdant

Một số bài thơ có sử dụng