Có 1 kết quả:

qīng sè

1/1

qīng sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cyan
(2) blue-green

Một số bài thơ có sử dụng