Có 1 kết quả:

qīng jiè là

1/1

qīng jiè là

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) horseradish
(2) wasabi
(3) green mustard