Có 1 kết quả:

qīng cōng

1/1

qīng cōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scallion
(2) green onion
(3) verdant
(4) lush green