Có 1 kết quả:

qīng suàn

1/1

qīng suàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

garlic shoots and leaves