Có 1 kết quả:

qīng hāo sù

1/1

qīng hāo sù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Arteannuin (anti-malaria chemical)
(2) Artemisinin
(3) Qinghaosu