Có 1 kết quả:

qīng zàng gōng lù

1/1

qīng zàng gōng lù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qinghai-Tibet road (from 1984)