Có 1 kết quả:

qīng dòu

1/1

qīng dòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) green soybean
(2) green peas