Có 1 kết quả:

qīng zhù

1/1

qīng zhù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) silage
(2) green fodder