Có 1 kết quả:

qīng diàn

1/1

qīng diàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

indigo