Có 1 kết quả:

qīng huáng

1/1

qīng huáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) greenish yellow
(2) sallow (of complexion)

Một số bài thơ có sử dụng