Có 1 kết quả:

jìng nán zhī yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

war of 1402 between successors of the first Ming Emperor