Có 1 kết quả:

jìng mài zhù rù

1/1

Từ điển Trung-Anh

intravenous (medicine)