Có 1 kết quả:

jìng mài zhù shè

1/1

Từ điển Trung-Anh

intravenous injection