Có 1 kết quả:

jìng mài diǎn dī

1/1

Từ điển Trung-Anh

an intravenous drip